کتابخانه الکترونیکی پیام نور

منابع درسی و ليست ارائه دروس رشته مخابرات

  1. منابع درسی پیام نور (وضعیت منابع درسی پیام نور) در هر رشته شامل نام دروس ، منابع آن ، تستی یا تشریحی بودن امتحانات پایان ترم هر درس و حذفیات کتب مربوطه می باشد.
  2. لیست ارائه دروس (چارت درسی پیام نور) هم تعداد واحدها و پیش نیازهای هر درس را در دانشگاه پیام نور نشان می دهد.

لیست دروس عمومی (کارشناسی)

مهندسی برق- مخابرات  (مخصوص ورودیهای 92 و قبل) 

مهندسی برق- مخابرات  (مخصوص ورودیهای 93 و بعد)