کتابخانه الکترونیکی پیام نور

منابع درسی و ليست ارائه دروس

  1. منابع درسی پیام نور (وضعیت منابع درسی پیام نور) در هر رشته شامل نام دروس ، منابع آن ، تستی یا تشریحی بودن امتحانات پایان ترم هر درس و حذفیات کتب مربوطه می باشد.
  2. لیست ارائه دروس (چارت درسی پیام نور) هم تعداد واحدها و پیش نیازهای هر درس را در دانشگاه پیام نور نشان می دهد.

مهندسی کامپیوتر -نرم افزار(مخصوص ورودی قبل از 93-92)

مهندسی کامپیوتر -نرم افزار(مخصوص ورودی93-92 وبعدازآن)

مهندسی کامپیوتر -نرم افزار(مخصوص ورودی 94 به بعد)