کتابخانه الکترونیکی پیام نور

منابع درسی و ليست ارائه دروس

  1. منابع درسی پیام نور (وضعیت منابع درسی پیام نور) در هر رشته شامل نام دروس ، منابع آن ، تستی یا تشریحی بودن امتحانات پایان ترم هر درس و حذفیات کتب مربوطه می باشد.
  2. لیست ارائه دروس (چارت درسی پیام نور) هم تعداد واحدها و پیش نیازهای هر درس را در دانشگاه پیام نور نشان می دهد.

زمین شناسی- زمین ساخت(تکتونیک)

زمین شناسی- زمین ساخت(تکتونیک)(مخصوص ورودی سال 94 و بعد)

# برچسب ها