کتابخانه الکترونیکی pnueb

آب وهوا شناسی(اقلیم شناسی)گرایش آب وهوا شناسی شهری

آب وهوا شناسی(اقلیم شناسی)گرایش آب وهوا شناسی کاربردی

آب وهوا شناسی(اقلیم شناسی)گرایش تغییرات آب وهوایی(اقلیمی)

مهندسی اقتصاد کشاورزی-گرایش سیاست وتوسعه کشاورزی

مهندسی اقتصادکشاورزی-گرایش اقتصاد تولید و مدیریت واحدهای کشاورزی