کتابخانه الکترونیکی pnueb

تئوری احتمالات و کاربرد آن     1314056 
تئوری احتمالات و کاربرد آن     1320030