کتابخانه الکترونیکی pnueb

کامپیوتر و کاربرد آن در مدیریت     1115007 
کامپیوتر و کاربرد آن در مدیریت     1115009 
کامپیوتر و کاربرد آن در مدیریت     1115217 
کامپیوتر و کاربرد آن در مدیریت     1218259