کتابخانه الکترونیکی pnueb

مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار (مخصوص ورودیهای 93 و بعد)

مهندسی کامپیوتر نرم افزار  (مخصوص ورودی های ۸۶ و قبل)

مهندسی کامپیوتر نرم افزارچندبخشی (مخصوص ورودیهای86 الی92)