کتابخانه الکترونیکی pnueb

روش های مطالعه درس مدیریت کتابخانه های عمومی

کد درس: 1224120
  1. پیشنهاد کرد

    اگر کلی بخونیم یعنی واژه های کلید بهتر میتونیم نتیجه بگیریم هر سه صفحه به نمونه سوالات نگاه کنید متوجه این کتاب خواهید شد که این کتاب بیشتر مطالبی داره که در امتحان نمی آیند فصل 6-8 جزء زیاد دارد سعی کنید کلیدی هارو بخوانید و تا حدودی پیچیده هستند.