خبر های مربوط به تقویم آموزشی پیام نور
PNUEB

برنامه امتحانات نیمسال اول 99-98 پیام نور

1398/6/20
2435
PNUEB

تاریخ های مهم نیمسال اول 99-98 دانشگاه پیام نور

1398/6/14
1849
PNUEB

انتخاب واحد نیمسال اول سال تحصیلی 99-98 پیام نور

1398/6/13
2679
PNUEB

تقویم آموزشی سال 99-98 پیام نور

1398/5/5
13794
PNUEB

تاریخ های مهم تابستان 98 پیام نور به همراه لیست مراکز مجری

1398/4/10
6940
PNUEB

ترم تابستان 98 دانشگاه پیام نور و دروس قابل ارائه

1398/4/9
18321
PNUEB

دریافت کارت ورود به جلسه امتحانات ترم دوم 98-97

1398/3/13
2111
PNUEB

آغاز انتخاب واحد نیمسال دوم 98-97 دانشگاه پیام نور

1397/11/1
5105
PNUEB

برنامه امتحانات نیمسال دوم 98-97 دانشگاه پیام نور

1397/10/30
24747
PNUEB

تاریخ های مهم نیمسال دوم 98-97 دانشگاه پیام نور

1397/10/15
5559