خبر های مربوط به تقویم آموزشی پیام نور
PNUEB

برنامه امتحانات نیمسال اول 99-98 پیام نور

1398/6/20
10974
PNUEB

تاریخ های مهم نیمسال اول 99-98 دانشگاه پیام نور

1398/6/14
4084
PNUEB

انتخاب واحد نیمسال اول سال تحصیلی 99-98 پیام نور

1398/6/13
10290
PNUEB

تقویم آموزشی سال 99-98 پیام نور

1398/5/5
23007
PNUEB

تاریخ های مهم تابستان 98 پیام نور به همراه لیست مراکز مجری

1398/4/10
7437
PNUEB

ترم تابستان 98 دانشگاه پیام نور و دروس قابل ارائه

1398/4/9
20146
PNUEB

دریافت کارت ورود به جلسه امتحانات ترم دوم 98-97

1398/3/13
2226
PNUEB

آغاز انتخاب واحد نیمسال دوم 98-97 دانشگاه پیام نور

1397/11/1
5591
PNUEB

برنامه امتحانات نیمسال دوم 98-97 دانشگاه پیام نور

1397/10/30
25883
PNUEB

تاریخ های مهم نیمسال دوم 98-97 دانشگاه پیام نور

1397/10/15
5793