خبر های مربوط به تقویم آموزشی پیام نور
PNUEB

تمدید انتخاب واحد نیمسال دوم 99-98 دانشگاه پیام نور

1398/11/12
5586
PNUEB

برنامه امتحانات نیمسال اول 99-98 پیام نور

1398/6/20
21332
PNUEB

تاریخ های مهم نیمسال اول 99-98 دانشگاه پیام نور

1398/6/14
5986
PNUEB

انتخاب واحد نیمسال اول سال تحصیلی 99-98 پیام نور

1398/6/13
14703
PNUEB

تقویم آموزشی سال 99-98 پیام نور

1398/5/5
40173
PNUEB

تاریخ های مهم تابستان 98 پیام نور به همراه لیست مراکز مجری

1398/4/10
8188
PNUEB

ترم تابستان 98 دانشگاه پیام نور و دروس قابل ارائه

1398/4/9
26874
PNUEB

دریافت کارت ورود به جلسه امتحانات ترم دوم 98-97

1398/3/13
2999
PNUEB

آغاز انتخاب واحد نیمسال دوم 98-97 دانشگاه پیام نور

1397/11/1
6461
PNUEB

برنامه امتحانات نیمسال دوم 98-97 دانشگاه پیام نور

1397/10/30
28795