خبر های مربوط به تقویم آموزشی پیام نور
PNUEB

تاریخ های مهم نیمسال اول 98-97 دانشگاه پیام نور که حتما باید بدانید

1397/6/6
8334
PNUEB

آغاز امتحانات ترم تابستان 97 پیام نور

1397/5/25
5463
PNUEB

تعطیلات تابستانی دانشگاه پیام نور و چند نکته مهم

1397/4/19
6604
PNUEB

تقویم آموزشی سال تحصیلی 98-97 دانشگاه پیام نور(تمامی نیمسالها)

1397/4/14
15409
PNUEB

تاریخ های مهم و برنامه زمانبندی ترم تابستان 97 پیام نور

1397/4/13
8777
PNUEB

دستورالعمل ترم تابستان 97 دانشگاه پیام نور- لیست مراکز مجری تابستان 97

1397/4/10
9450
PNUEB

تغییر در زمان ارائه درخواست مهمان و انتخاب واحد ترم تابستان 97 پیام نور

1397/3/31
8906
PNUEB

تعیین محل آزمون و مهمان اضطراری نیمسال دوم 97-96 پیام نور

1397/1/26
19665
PNUEB

زمان های مهم نیمسال دوم 97-96 پیام نور که حتما باید بدانید

1396/10/19
9324
PNUEB

نحوه و مهلت دریافت کارت ورود به جلسه امتحانات ترم اول 97-96 پیام نور

1396/9/26
5389