خبر های مربوط به تقویم آموزشی پیام نور
PNUEB

تعطیلات تابستانی دانشگاه پیام نور و چند نکته مهم

1397/4/19
6348
PNUEB

تقویم آموزشی سال تحصیلی 98-97 دانشگاه پیام نور(تمامی نیمسالها)

1397/4/14
8454
PNUEB

تاریخ های مهم و برنامه زمانبندی ترم تابستان 97 پیام نور

1397/4/13
8374
PNUEB

دستورالعمل ترم تابستان 97 دانشگاه پیام نور- لیست مراکز مجری تابستان 97

1397/4/10
8779
PNUEB

تغییر در زمان ارائه درخواست مهمان و انتخاب واحد ترم تابستان 97 پیام نور

1397/3/31
8576
PNUEB

تعیین محل آزمون و مهمان اضطراری نیمسال دوم 97-96 پیام نور

1397/1/26
19515
PNUEB

زمان های مهم نیمسال دوم 97-96 پیام نور که حتما باید بدانید

1396/10/19
8490
PNUEB

نحوه و مهلت دریافت کارت ورود به جلسه امتحانات ترم اول 97-96 پیام نور

1396/9/26
5217
PNUEB

حذف و اضافه نیمسال اول 97-96 دانشگاه پیام نور

1396/7/17
2090
PNUEB

انتخاب واحد نیمسال اول 97-96 دانشگاه پیام نورتمدید شد_ تمدید دوباره

1396/6/23
2089