خبر های مربوط به انتخاب واحد پیام نور
PNUEB

تمدید دوباره مهلت حذف و اضافه نیمسال دوم 99-98 پیام نور

1398/12/7
2178
PNUEB

تمدید انتخاب واحد نیمسال دوم 99-98 دانشگاه پیام نور

1398/11/12
4848
PNUEB

مجوز اخذ دروس معارفی برای دانشجویان ترم اخرپیام نور

1398/7/10
4053
PNUEB

تمدید مهلت انتخاب واحد نیمسال اول 99-98 پیام نور

1398/6/25
7557
PNUEB

انتخاب واحد نیمسال اول سال تحصیلی 99-98 پیام نور

1398/6/13
14279
PNUEB

احتمال تعیین زمان مجدد انتخاب واحد ترم تابستان 98 پیام نور

1398/5/6
3126
PNUEB

لیست وضعیت منابع ترم تابستان در دانشگاه پیام نور

1398/4/31
2838
PNUEB

برنامه امتحانات تابستان 98 پیام نور

1398/4/30
2650
PNUEB

امکان انتخاب واحد نیمسال دوم 98-97 پیام نور

1398/2/18
3100
PNUEB

الزام اخذ یک درس معارفی در هر ترم دانشگاه پیام نور(مقطع کارشناسی)

1397/12/13
1960