خبر های مربوط به انتخاب واحد پیام نور
PNUEB

شروع مهلت حذف و اضافه نیمسال اول 98-97 پیام نور

1397/7/14
6774
PNUEB

نحوه ثبت نام پذیرفته شدگان کارشناسی سال 97 دانشگاه پیام نور

1397/6/27
12425
PNUEB

لیست ارائه دروس و وضعیت منابع نیمسال اول 98-97 پیام نور

1397/6/25
14829
PNUEB

تمدید انتخاب واحد نیمسال اول 98-97 پیام نور

1397/6/24
8038
PNUEB

آغاز انتخاب واحد نیمسال اول 98-97 پیام نور

1397/6/14
5762
PNUEB

شرایط تغییر رشته در نیمسال اول 98-97 دانشگاه پیام نور

1397/6/7
6911
PNUEB

تاریخ های مهم نیمسال اول 98-97 دانشگاه پیام نور که حتما باید بدانید

1397/6/6
8717
PNUEB

تمدید انتخاب واحدترم تابستان 97 پیام نور

1397/4/31
5890
PNUEB

تعطیلات تابستانی دانشگاه پیام نور و چند نکته مهم

1397/4/19
6682
PNUEB

دستورالعمل ترم تابستان 97 دانشگاه پیام نور- لیست مراکز مجری تابستان 97

1397/4/10
9648