خبر های مربوط به انتخاب واحد پیام نور
PNUEB

مهلت انتخاب واحد و درخواست مهمان نیمسال دوم 98-97 دانشگاه پیام نور

1397/11/10
2950
PNUEB

نحوه و جزئیات ثبت نام پذیرفته شدگان ارشد فراگیر سال 97 دانشگاه پیام نور

1397/11/10
1426
PNUEB

آغاز انتخاب واحد نیمسال دوم 98-97 دانشگاه پیام نور

1397/11/1
3764
PNUEB

برنامه امتحانات نیمسال دوم 98-97 دانشگاه پیام نور

1397/10/30
7317
PNUEB

تاریخ های مهم نیمسال دوم 98-97 دانشگاه پیام نور

1397/10/15
3870
PNUEB

شروع مهلت حذف و اضافه نیمسال اول 98-97 پیام نور

1397/7/14
7228
PNUEB

نحوه ثبت نام پذیرفته شدگان کارشناسی سال 97 دانشگاه پیام نور

1397/6/27
12578
PNUEB

لیست ارائه دروس و وضعیت منابع نیمسال اول 98-97 پیام نور

1397/6/25
20203
PNUEB

تمدید انتخاب واحد نیمسال اول 98-97 پیام نور

1397/6/24
8212
PNUEB

آغاز انتخاب واحد نیمسال اول 98-97 پیام نور

1397/6/14
6277