خبر های مربوط به انتخاب واحد پیام نور
PNUEB

شروع مهلت حذف و اضافه نیمسال اول 98-97 پیام نور

1397/7/14
5598
PNUEB

نحوه ثبت نام پذیرفته شدگان کارشناسی سال 97 دانشگاه پیام نور

1397/6/27
12148
PNUEB

لیست ارائه دروس و وضعیت منابع نیمسال اول 98-97 پیام نور

1397/6/25
12391
PNUEB

تمدید انتخاب واحد نیمسال اول 98-97 پیام نور

1397/6/24
7954
PNUEB

آغاز انتخاب واحد نیمسال اول 98-97 پیام نور

1397/6/14
5588
PNUEB

شرایط تغییر رشته در نیمسال اول 98-97 دانشگاه پیام نور

1397/6/7
6480
PNUEB

تاریخ های مهم نیمسال اول 98-97 دانشگاه پیام نور که حتما باید بدانید

1397/6/6
8335
PNUEB

تمدید انتخاب واحدترم تابستان 97 پیام نور

1397/4/31
5837
PNUEB

تعطیلات تابستانی دانشگاه پیام نور و چند نکته مهم

1397/4/19
6604
PNUEB

دستورالعمل ترم تابستان 97 دانشگاه پیام نور- لیست مراکز مجری تابستان 97

1397/4/10
9452