خبر های مربوط به حذف و اضافه پیام نور
PNUEB

شروع مهلت حذف و اضافه نیمسال اول 98-97 پیام نور

1397/7/14
5966
PNUEB

تمدید انتخاب واحد نیمسال اول 98-97 پیام نور

1397/6/24
7956
PNUEB

مهلت حذف و اضافه نیمسال اول 97-96 دانشگاه پیام نور تمدید شد.

1396/7/24
1544
PNUEB

حذف و اضافه نیمسال اول 97-96 دانشگاه پیام نور

1396/7/17
2560
PNUEB

حذف و اضافه نیمسال دوم 96-95 پیام نور تمدید گردید - مجدداَ تمدید شد

1395/12/7
1941
PNUEB

حذف و اضافه نیمسال دوم 96-95 دانشگاه پیام نور آغاز شد

1395/11/24
4338
PNUEB

تمدید مهلت حذف و اضافه ترم اول 95 تا 25 مهر

1395/7/18
2654
PNUEB

حذف و اضافه نیمسال اول 95-96 از12 مهر آغاز گردید

1395/7/12
1182
PNUEB

تمدید مهلت حذف و اضافه تا 8 اسفند ماه 94

1394/12/6
1014
PNUEB

تمدید مهلت حذف و اضافه تا 26 مهر

1394/7/20
79846