خبر های مربوط به حذف و اضافه پیام نور
PNUEB

مهلت حذف و اضافه نیمسال اول 97-96 دانشگاه پیام نور تمدید شد.

1396/7/24
1268
PNUEB

حذف و اضافه نیمسال اول 97-96 دانشگاه پیام نور

1396/7/17
2094
PNUEB

حذف و اضافه نیمسال دوم 96-95 پیام نور تمدید گردید - مجدداَ تمدید شد

1395/12/7
1864
PNUEB

حذف و اضافه نیمسال دوم 96-95 دانشگاه پیام نور آغاز شد

1395/11/24
4228
PNUEB

تمدید مهلت حذف و اضافه ترم اول 95 تا 25 مهر

1395/7/18
2563
PNUEB

حذف و اضافه نیمسال اول 95-96 از12 مهر آغاز گردید

1395/7/12
1132
PNUEB

تمدید مهلت حذف و اضافه تا 8 اسفند ماه 94

1394/12/6
988
PNUEB

تمدید مهلت حذف و اضافه تا 26 مهر

1394/7/20
70032