خبر های مربوط به اخبار آزمون ها و امتحانات
PNUEB

سامانه مشاوره انتخاب رشته آزمون سراسری سال 97

1397/5/14
3744
PNUEB

تاریخ های مهم و برنامه زمانبندی ترم تابستان 97 پیام نور

1397/4/13
8401
PNUEB

تغییر در زمان ارائه درخواست مهمان و انتخاب واحد ترم تابستان 97 پیام نور

1397/3/31
8609
PNUEB

لیست امتحانات کتاب باز نیمسال دوم 97-96 دانشگاه پیام نور

1397/3/20
11425
PNUEB

شروع امتحانات نیمسال دوم 97-96 پیام نور-دریافت کارت ورود به جلسه آزمون

1397/3/19
9234
PNUEB

دانلود لیست وضعیت منابع نیمسال دوم 97-96 دانشگاه پیام نور

1396/11/9
27523
PNUEB

تاریخ امتحانات نیمسال دوم 97-96 دانشگاه پیام نور

1396/10/30
21327
PNUEB

دروس ریزشی نیمسال اول 97-96 دانشگاه پیام نور

1396/10/21
1906
PNUEB

لیست دروس کتاب باز امتحانات نیمسال اول 97-96 دانشگاه پیام نور

1396/10/12
4402
PNUEB

راهنمای تصویری و جامع شرکت درآزمونهای بدون کاغذ (الکترونیکی) پیام نور

1396/10/5
3175