خبر های مربوط به اخبار آزمون ها و امتحانات
PNUEB

تغییر در زمان ارائه درخواست مهمان و انتخاب واحد ترم تابستان 97 پیام نور

1397/3/31
2187
PNUEB

لیست امتحانات کتاب باز نیمسال دوم 97-96 دانشگاه پیام نور

1397/3/20
6836
PNUEB

شروع امتحانات نیمسال دوم 97-96 پیام نور-دریافت کارت ورود به جلسه آزمون

1397/3/19
6161
PNUEB

دانلود لیست وضعیت منابع نیمسال دوم 97-96 دانشگاه پیام نور

1396/11/9
24445
PNUEB

تاریخ امتحانات نیمسال دوم 97-96 دانشگاه پیام نور

1396/10/30
20350
PNUEB

دروس ریزشی نیمسال اول 97-96 دانشگاه پیام نور

1396/10/21
1824
PNUEB

لیست دروس کتاب باز امتحانات نیمسال اول 97-96 دانشگاه پیام نور

1396/10/12
4128
PNUEB

راهنمای تصویری و جامع شرکت درآزمونهای بدون کاغذ (الکترونیکی) پیام نور

1396/10/5
2944
PNUEB

نحوه و مهلت دریافت کارت ورود به جلسه امتحانات ترم اول 97-96 پیام نور

1396/9/26
5107
PNUEB

تعیین صفحات منابع درسی پیام نور براساس واحد

1396/9/20
6475