خبر های مربوط به دانشگاه پیام نور
PNUEB

زمان حذف و اضافه ترم دوم 99-98 پیام نور

1398/11/23
2282
PNUEB

برنامه امتحانات ترم دوم 99-98 پیام نور

1398/11/12
3276
PNUEB

امتحانات پایان ترم پیام نور در دی ماه 98 برای چهار روز لغو شد

1398/10/15
2926
PNUEB

کارت ورود به جلسه امتحانات ترم اول 99-98 پیام نور

1398/9/25
5931
PNUEB

آغاز تکمیل ظرفیت کارشناسی سال 99-98

1398/8/28
3102
PNUEB

مجوز اخذ دروس معارفی برای دانشجویان ترم اخرپیام نور

1398/7/10
4049
PNUEB

تمدید مهلت انتخاب واحد نیمسال اول 99-98 پیام نور

1398/6/25
7530
PNUEB

برنامه امتحانات نیمسال اول 99-98 پیام نور

1398/6/20
20601
PNUEB

تاریخ های مهم نیمسال اول 99-98 دانشگاه پیام نور

1398/6/14
5676
PNUEB

انتخاب واحد نیمسال اول سال تحصیلی 99-98 پیام نور

1398/6/13
14225