خبر های مربوط به دانشگاه پیام نور
PNUEB

امتحانات پایان ترم پیام نور در دی ماه 98 برای چهار روز لغو شد

1398/10/15
2121
PNUEB

کارت ورود به جلسه امتحانات ترم اول 99-98 پیام نور

1398/9/25
5056
PNUEB

آغاز تکمیل ظرفیت کارشناسی سال 99-98

1398/8/28
2789
PNUEB

مجوز اخذ دروس معارفی برای دانشجویان ترم اخرپیام نور

1398/7/10
3743
PNUEB

تمدید مهلت انتخاب واحد نیمسال اول 99-98 پیام نور

1398/6/25
6366
PNUEB

برنامه امتحانات نیمسال اول 99-98 پیام نور

1398/6/20
19357
PNUEB

تاریخ های مهم نیمسال اول 99-98 دانشگاه پیام نور

1398/6/14
5221
PNUEB

انتخاب واحد نیمسال اول سال تحصیلی 99-98 پیام نور

1398/6/13
12548
PNUEB

احتمال تعیین زمان مجدد انتخاب واحد ترم تابستان 98 پیام نور

1398/5/6
2954
PNUEB

لیست وضعیت منابع ترم تابستان در دانشگاه پیام نور

1398/4/31
2736