خبر های مربوط به دانشگاه پیام نور
PNUEB

تعیین محل آزمون و مهمان اضطراری نیمسال اول 98-97 پیام نور

1397/8/27
383
PNUEB

تغییر چند تاریخ مهم در تقویم اموزشی ترم اول 98-97 پیام نور

1397/8/15
3887
PNUEB

جذب نیروی کارآموز در شرکت آپنوتک (سایت Pnueb.com)

1397/8/2
7481
PNUEB

مهلت و نحوه ثبت نام آزمون فراگیر کارشناسی ارشد سال 97 پیام نور

1397/7/30
8472
PNUEB

زمان و نحوه ثبت نام تکمیل ظرفیت کارشناسی پیام نور سال 97

1397/7/23
8292
PNUEB

شروع مهلت حذف و اضافه نیمسال اول 98-97 پیام نور

1397/7/14
6678
PNUEB

نحوه ثبت نام پذیرفته شدگان کارشناسی سال 97 دانشگاه پیام نور

1397/6/27
12366
PNUEB

لیست ارائه دروس و وضعیت منابع نیمسال اول 98-97 پیام نور

1397/6/25
13345
PNUEB

تمدید انتخاب واحد نیمسال اول 98-97 پیام نور

1397/6/24
8004
PNUEB

آغاز انتخاب واحد نیمسال اول 98-97 پیام نور

1397/6/14
5686