خبر های مربوط به امتحانات پیام نور
PNUEB

برنامه امتحانات نیمسال دوم 98-97 دانشگاه پیام نور

1397/10/30
7317
PNUEB

لیست امتحانات کتاب باز نیمسال اول 98-97 دانشگاه پیام نور

1397/9/22
6966
PNUEB

دریافت کارت ورود به آزمون ترم اول 98-97 دانشگاه پیام نور

1397/9/22
5358
PNUEB

تعیین محل آزمون و مهمان اضطراری نیمسال اول 98-97 پیام نور

1397/8/27
7693
PNUEB

برنامه امتحانات نیمسال اول 98-97 پیام نور

1397/6/24
9036
PNUEB

تاریخ های مهم نیمسال اول 98-97 دانشگاه پیام نور که حتما باید بدانید

1397/6/6
9266
PNUEB

لیست امتحانات کتاب باز نیمسال تابستان 97 پیام نور

1397/5/27
7509
PNUEB

آغاز امتحانات ترم تابستان 97 پیام نور

1397/5/25
5548
PNUEB

لیست رشته های پذیرش بدون آزمون سال 97 دانشگاه پیام نور

1397/5/13
5969
PNUEB

تاریخ های مهم و برنامه زمانبندی ترم تابستان 97 پیام نور

1397/4/13
9037