خبر های مربوط به امتحانات پیام نور
PNUEB

لیست امتحانات کتاب باز نیمسال اول 98-97 دانشگاه پیام نور

1397/9/22
2190
PNUEB

دریافت کارت ورود به آزمون ترم اول 98-97 دانشگاه پیام نور

1397/9/22
1717
PNUEB

تعیین محل آزمون و مهمان اضطراری نیمسال اول 98-97 پیام نور

1397/8/27
7328
PNUEB

برنامه امتحانات نیمسال اول 98-97 پیام نور

1397/6/24
5757
PNUEB

تاریخ های مهم نیمسال اول 98-97 دانشگاه پیام نور که حتما باید بدانید

1397/6/6
8717
PNUEB

لیست امتحانات کتاب باز نیمسال تابستان 97 پیام نور

1397/5/27
7416
PNUEB

آغاز امتحانات ترم تابستان 97 پیام نور

1397/5/25
5498
PNUEB

لیست رشته های پذیرش بدون آزمون سال 97 دانشگاه پیام نور

1397/5/13
4901
PNUEB

تاریخ های مهم و برنامه زمانبندی ترم تابستان 97 پیام نور

1397/4/13
8880
PNUEB

دستورالعمل ترم تابستان 97 دانشگاه پیام نور- لیست مراکز مجری تابستان 97

1397/4/10
9648