خبر های مربوط به امتحانات پیام نور
PNUEB

تاریخ امتحانات نیمسال دوم 97-96 دانشگاه پیام نور

1396/10/30
2663
PNUEB

دروس ریزشی نیمسال اول 97-96 دانشگاه پیام نور

1396/10/21
1275
PNUEB

تاریخ های مهم نیمسال دوم 97-96 پیام نور که حتما باید بدانید

1396/10/19
2504
PNUEB

لیست دروس کتاب باز امتحانات نیمسال اول 97-96 دانشگاه پیام نور

1396/10/12
3115
PNUEB

راهنمای تصویری و جامع شرکت درآزمونهای بدون کاغذ (الکترونیکی) پیام نور

1396/10/5
1194
PNUEB

نحوه و مهلت دریافت کارت ورود به جلسه امتحانات ترم اول 97-96 پیام نور

1396/9/26
4209
PNUEB

تعیین صفحات منابع درسی پیام نور براساس واحد

1396/9/20
5101
PNUEB

تعیین محل آزمون و مهمان اضطراری ترم اول 97-96 پیام نور

1396/9/7
1676
PNUEB

افزایش نمره میان ترم از6 به8 نمره- اجرایی شدن آن از همین ترم(اول97-96)

1396/8/25
5995
PNUEB

تغییر ساعت و تاریخ برخی امتحانات نیمسال اول 97-96 پیام نور

1396/7/16
2680