کتابخانه الکترونیکی pnueb

مسدود است

برای رشته بازرگانی داخلی جزوه درسی ثبت نشده است .
میتوانید از سایر منابع آموزشی این رشته استفاده کنید

ارسال نظر (نظرات و پیشنهادات خود را در رابطه با بازرگانی داخلی از قسمت زیر ارسال کنید)

  1. مباحث منتخب در زنجيره تامين

  2. نظريه هاي سازمان و مديريت
    پيشرفته