کتابخانه الکترونیکی pnueb

مسدود است

برای رشته علوم اقتصادی جزوه درسی ثبت نشده است .
میتوانید از سایر منابع آموزشی این رشته استفاده کنید

ارسال نظر (نظرات و پیشنهادات خود را در رابطه با علوم اقتصادی از قسمت زیر ارسال کنید)

  1. تهیه وارزیابی طرحهای کشاورزی رشته اقتصاد کشاورزی