کتابخانه الکترونیکی pnueb

مدیریت فناوری اطلاعات

مدیریت فناوری اطلاعات گرایش سیستمهای اطلاعاتی پیشرفته

مدیریت فناوری اطلاعات گرایش کسب وکار الکترونیک

مدیریت فناوری اطلاعات گرایش مدیریت دانش

مدیریت فناوری اطلاعات گرایش مدیریت منابع اطلاعاتی