کتابخانه الکترونیکی pnueb

مدیریت دولتی گرایش تشکیلات و روشها

مدیریت دولتی گرایش مدیریت تحول

مدیریت دولتی گرایش مدیریت سیستمهای اطلاعاتی

مدیریت دولتی گرایش مدیریت مالی دولتی

مدیریت دولتی گرایش مدیریت منابع انسانی

مدیریت دولتی گرایش مدیریت نیروی انسانی(مخصوص ورودی 94-95 - آزمون سراسری)