کتابخانه الکترونیکی pnueb

روش های مطالعه درس کارورزی 2

ارسال پیشنهاد (پیشنهاد خود را در رابطه با از قسمت زیر ارسال کنید)

  1. 924110032 پیشنهاد کرد

    من ترم اخر این رشته هستم تمام درسام و بجزترمای اول که بااین نمونه سوالاآشنانبودم باهمین نمونه سوالا قبول شدم نمرهام هم بد نبود فقط کافیه هر نمونه سوال رو3باربخونید تانمره قبولی روبگیرید