کتابخانه الکترونیکی pnueb

روش های مطالعه درس فراهم آوری و توسعه مجموعه

کد درس: 1712152
  1. پیشنهاد کرد

    درود به گرداننده گان کتابخانه الکترونیکی ! سپاس مند فعالیت های شما هستیم؛ ردیف کتاب های رزشمند شما را دیدم خیلی کتاب های عالی است اما دسترسی به آن گاهی ناممکن تمام میشود لطف نموده روش سهل تر را فراهم کنید تا بتوانیم از کتاب های شما سود بجوییم .