لغو انصراف

لغو انصراف با شرايط ذيل امكانپذير مي باشد:

1- دانشجو مدرك كارداني اخذ نكرده باشد.

2- درصورتيكه دانشجو معرفي نامه اي مبني بر تائيد انصراف براي ارگانها وسازمانها دريافت كرده باشد

جهت لغو انصراف موظف است نامه اي از ارگان يا سازمان مربوطه مبني بر بلامانع بودن لغو انصراف ارائه نمايد.

3- دانشجويي كه پس از انصراف معافيت تحصيلي او لغو شده است در صورتي مي تواند تقاضاي لغو انصراف نمايد كه خدمت سربازي را به اتمام رسانده يا گواهي مبني براينكه درحال گذراندن خدمت نظام وظيفه است ارائه نمايد.

4-  دانشجو از سوي محل اشتغال يا ساير سازمان هاي مجاز ممنوعيتي جهت ادامه تحصيل نداشته باشد.

5- دانشجو به ازاي هر 15 واحد درسي باقيمانده در مقطع كارداني و كارشناسي يك نيمسال سنوات مجاز داشته باشد.

6- مدت وقفه تحصيلي دانشجوي لغو انصراف شده، جزو سنوات تحصيلي محسوب گرديده و ملزم به پرداخت شهريه ثابت و اخذ مرخصي تحصيلي مي باشد.

7- لغو انصراف درحيطه اختيارات شوراي آموزشي استان مي باشد.

 

بازگشت