میانگین نمره ها

در پايان نيمسال تحصيلي ميانگين نمره هاي دانشجويان در آن نيمسال به نام ميانگين كل نيمسال محاسبه و در كارنامه وي ثبت مي شود.

دانشجوي ورودي سال 91 و بعد از آن در صورتيكه در هر درس نمره قبولي كسب نكند چنانچه در نيمسال هاي بعدي در دروس فوق حداقل نمره 14 كسب كند، نمرات مردودي کد 3 (بی اثر) مي شود.

 

بازگشت