شرايط ورود

دانشجوي كارشناسي ارشد ناپيوسته از طريق آزمون سراسري يا دوره هاي فراگير و دانشجوي دكتري تخصصي از طريق آزمون ورودي مطابق ضوابط و شرايط مندرج در بخش اول اين دفترچه پذيرفته مي شوند.

 

بازگشت