تعداد واحدهاي درسي در كارشناسي ارشد و دكتري

تعداد واحدهاي درسي لازم شامل واحدهاي درسي الزامي، انتخابي و اختياري براي گذراندن دوره كارشناسي ارشد با احتساب واحد پايان نامه برحسب رشته تحصيلي حداقل 28واحد درسي و براي گذراندن دوره دكتري تخصصي با احتساب واحد رساله برحسب رشته تحصيلي حداقل 42 و حداكثر 50 واحد درسي مطابق برنامه مصوب است.

تبصره1: تعداد واحد پايان نامه در دوره كارشناسي ارشد حداقل 4 و حداكثر 10 واحد درسي و تعداد واحد رساله در دوره دكتري تخصصي حداقل 16 و حداكثر 30 واحد درسي تعيين مي شود.

تبصره2: دانشجويان شيوه آموزشي نيازي به گذراندن درس پايان نامه ندارند و در ازاي آن تعدادي درس را اخذ و مي گذرانند.

 

بازگشت