تعداد واحدهاي ثبت نام در هر نيمسال تحصيلي

1- دانشجوي كارشناسي ارشد مي تواند در هر نيمسال تحصيلي حداقل 5 و حداكثر 14 واحد درسي و دانشجوي دكتري تخصصي مي تواند در هر نيمسال تحصيلي حداقل 5 و حداكثر 12 واحد درسي طبق برنامه اعلام شده توسط معاون آموزش و سنجش دانشگاه اخذ نمايد.

2- برنامه درسي دانشجوي دكتري تخصصي در مرحله آموزشي، با عنايت به برنامه مصوب با نظر استاد راهنما و با تائيد گروه آموزشي مربوط به تصويب شوراي دانشكده تعيين مي شود. و دانشجو موظف به گذراندن كليه درس هاي خود در اين مرحله است.

تبصره: در آخرين نيمسال تحصيلي در مرحله آموزشي، دانشجو از رعايت شرط حداقل واحد انتخابي معاف است.

3- در صورتي كه دانشجوي كارشناسي ارشد و دانشجوي دكتري تخصصي براي فراغت از تحصيل يك درس باقي مانده داشته باشد مي تواند آن يك عنوان درسي را با نظر مركز و تصويب آموزشي استان با پايان نامه يا رساله انتخاب و بگذراند.

4- دانشجويي كه از معافيت تحصيلي استفاده مي كند، بجز در آخرين نيمسال تحصيلي مرحله آموزشي بايد حداقل 8 واحد درسي را در هر نيمسال تحصيلي انتخاب كند.

 

بازگشت