مرخصي تحصيلي

1- دانشجوي كارشناسي ارشد مي تواند حداكثر براي دو نيمسال تحصيلي متوالي يا متناوب و دانشجوی دکتری تخصصی می تواند حداکثر برای 3 نیمسال تحصیلی متوالی یا متناوب از مرخصی تحصیلی استفاده کند.

تبصره: دانشجويي كه از معافيت تحصيلي استفاده مي كند تنها يك نيمسال تحصيلي می تواند از مرخصی تحصیلی استفاده کند.

2- مدت مرخصي تحصيلي، جزو حداكثر مدت مجاز تحصيل دانشجو محسوب می شود و دانشجو موظف ثابت فاقد اعتبار است.

3- دانشجويان خانم مي توانند علاوه بر مرخصي هاي مندرج در بند يك، از پنج نیمسال مرخصی زایمان (مرخصی بدون احتساب در سنوات و با پرداخت شهریه) استفاده نمایند.

 

بازگشت