حداکثر زمان درخواست تجدید نظر به سؤالات و نتایج آزمون

برای دروس چند گزینه‌ای 72 ساعت بعد از امتحان و مدت آن تا 5 روز پس از اعلام نمره می‌باشد و حداکثر زمان درخواست تجدیدنظر به سؤالات تشریحی هر عنوان درسی 3 تا 7 روز پس از برگزاری امتحان هر عنوان درسی می‌باشد.

حداکثر زمان درخواست تجدیدنظر به نمرات تشریحی یک هفته پس از اعلام نمرات هر درس.

 

بازگشت