مركز / واحد مجري آموزش الكترونيكی

 

يكي از مراكز/ واحدهاي استان قطب آموزش الكترونيكي كه با نظارت استان، مجري برگزاري يك يا چند درس به صورت الكترونيكي است. پيشنهاد ميشود اين فرد مهارت كافي در استفاده از سامانه مديريت يادگيري را داشته باشد

 

بازگشت