در مقطع کارشناسی ارشد

دارندگان مدرک کارشناسی رسمی و بالاتر در رشته های علوم، شامل گروه های علوم پایه، علوم پزشکی، علوم دامپزشکی، علوم کشاورزی و علوم مهندسی و رشته های تحصیلی علوم انسانی و هنر با میانگین حداقل 12 مورد تائید می باشد.

بازگشت