جلسات و کمیسیون‌ها

جلسات، کمیته‌ها و کمیسیون‌هایی که معاونت فرهنگی و اجتماعی به طور منظم عهده‌دار برگزاری آنها می‌باشد، عبارتند از :

الف. کمیسیون موارد خاص

ب. کمیته مرکزی انضباطی

ج. شورای مدیران

 

بازگشت