کمیسیون موارد خاص

تعریف: موارد خاص به وضعیت دانشجویانی که گفته می‌شود که جریان تحصیل آنان بنا به دلایلی خارج از اراده و اختیار بوده و با مشکل مواجه گردیده و حل آن با مقررات و آیین‌نامه‌های موجود ممکن نبوده و رسیدگی به مشکلات تحصیلی آنها و ارائه راه‌حل منطقی به بررسی بیشتر و قضاوت دقیق‌تر و همه‌جانبه‌ نیاز داشته باشد.

جلسات کمیسیون موارد خاص توسط معاونت فرهنگی و اجتماعی به ریاست رئییس دانشگاه و با حضور اعضاء کمیسیون به صورت منظم هر هفته برگزار می‌شود.

ترکیب اعضاء کمیسیون موارد خاص :

1.      رئیس دانشگاه به عنوان رئیس کمیسیون

2.      معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه به عنوان دبیر کمیسیون

3.      معاون آموزشی دانشگاه

4.      چهارنفر عضو هیأت علمی با انتصاب ریاست دانشگاه

اختیارات کمیسیون موارد خاص

کمیسیون، مسائل مربوط به دانشجویان شاغل به تحصیل و در حال اخراج مراکز آموزشی و واحدهای دانشگاه پیام نور را به صورت موردی و خاص بررسی می‌کند و در چارچوب اختیارات زیر تصمیم‌گیری و رای خود را صادر می‌نماید:

1ـ اجازه ادامه تحصیل به دانشجویانی که با وجود رعایت ماده 27 آیین‌نامه آموزشی دوره کاردانی و کارشناسی مصوب اسفند 69 شورای عالی برنامه‌ریزی در معرض اخراج قرار گرفته‌اند به شرط آنکه میانگین معدل کلشان کمتر از ده نباشد و بعد از آن دیگر مشروط نگردند.

2ـ اجازه انتقال موقت یا دائم از یک دانشگاه به دانشگاه دیگر به دانشجویانی که براساس آیین‌نامه آموزشی موجود واجد شرایط انتقال نیستند در صورت موافقت کمیسیون موارد خاص دانشگاه‌های مبدأ و مقصد.

تبصره: انتقال دانشجویان مؤسسات آموزش عالی غیرانتفاعی، نیمه متمرکز و دانشگاه پیام‌نور به دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی دولتی و نیز انتقال دانشجویان دوره شبانه به دوره روزانه مطلقا ممنوع است و توسط کمیسیون قابل بررسی نمی‌باشد. ولی کمیسیون مورد خاص می‌تواند تقاضای انتقال دانشجو از دوره روزانه به دوره شبانه، دانشگاه پیام نور و موسسات آموزش عالی غیرانتفاعی را مورد بررسی قرار داده و درباره آن تصمیم‌گیری کند.

3ـ موافقت با افزایش سنوات تحصیلی به مدت یک نیمسال برای دانشجویان دوره‌های کاردانی و کارشناسی ناپیوسته و دو نیمسال برای دانشجویان دوره کارشناسی و کارشناسی ارشد پیوسته‌ای که حداکثر مدت مجاز تحصیل آنان برابر مقررات به پایان رسیده و ادامه تحصیل آنها از لحاظ سایر مقررات آموزشی مانعی نداشته باشد.

4ـ موافقت با بازگشت به تحصیل دانشجویانی که به دلایلی موجه با ارائه مدارک مستدل حداکثر یک سال برای ثبت نام و ادامه تحصیل مراجعه ننموده‌اند و مشکلی از لحاظ خدمت وظیفه عمومی ندارند.

تبصره: مدت غیبت این قبیل دانشجویان جزو سنوات تحصیلی آنان محسوب می‌شود.

5ـ موافقت با حداکثر یک سال مرخصی بدون احتساب در سنوات تحصیلی دانشجویانی که با ارائه مدارک مستدل به بیماری حاد و مزمن مبتلا گردیده‌اند و یا خانم‌هایی که دوران بارداری و زایمان را سپری می‌نمایند و یا کسانی که با تایید وزیر مربوط، به کار آنان نیاز مبرم می‌باشد.

6ـ موافقت با تغییر رشته دانشجویان از یک رشته به رشته‌ای دیگر در همان گروه آزمایشی و مقطع تحصیلی در صورتی که دانشجو توانایی ادامه تحصیل در رشته فعلی خود را از دست داده باشد با حفظ حداقل نمره آزمون سراسری رشته مورد تقاضا در کل کشور در سهمیه مربوط.

7ـ موافقت با تغییر رشته دانشجویان از یک گروه آزمایشی دیگر در صورتی که دانشجو توانایی ادامه تحصیل در کلیه رشته‌های گروه آزمایشی خود را از دست داده باشد به شرط داشتن حداقل نسبت نمره سراسری رشته موردتقاضا در کل کشور در سهمیه مربوط.

7ـ موافقت با تغییر رشته دانشجویان از یک گروه آزمایشی دیگر در صورتی که دانشجو توانایی ادامه تحصیل در کلیه رشته‌های گروه آزمایشی خود را از دست داده باشد به شرط داشتن حداقل نمره آزمون سراسری رشته مورد تقاضا در کل کشور در سهمیه مربوط.

این کمیسیون با رعایت مفاد آیین‌نامه مربوط، به بررسی وضعیت تحصیلی دانشجویان که موارد خاص تشخیص داده می‌شوند پرداخته و سپس رای نهایی را صادر می‌نماید.

 

بازگشت