مبلغ وام


مبلغ وام طبق ضوابط اعلام شده از طرف وزارت علوم، تحقیقات و فناوری پرادخت خواهد شد.

بازگشت