وام حج عمده و عتبات عالیات (وام زیارت)

 

این وام در صورت تخصیص از طرف وزارت علوم به دانشجویانی که به سفر حج و یا زیارت عتبات عالیات مشرف می‌شوند پرداخت می‌گردد. (مبلغ وام پس از انجام تشریفات مربوطه از قبیل ارائه مدارک مربوط به سفر و ضمانت، ابتدا توسط صندوق رفاه دانشجویان به حساب دانشگاه واریز شده و در نهایت از سوی دانشگاه به حساب دانشجو واریز می‌گردد.)

 

بازگشت