خبر های مربوط به تقویم آموزشی پیام نور
PNUEB

تمدید انتخاب واحد نیمسال دوم 99-98 دانشگاه پیام نور

1398/11/12
6183
PNUEB

برنامه امتحانات نیمسال اول 99-98 پیام نور

1398/6/20
21908
PNUEB

تاریخ های مهم نیمسال اول 99-98 دانشگاه پیام نور

1398/6/14
6331
PNUEB

انتخاب واحد نیمسال اول سال تحصیلی 99-98 پیام نور

1398/6/13
15499
PNUEB

تقویم آموزشی سال 99-98 پیام نور

1398/5/5
43054
PNUEB

تاریخ های مهم تابستان 98 پیام نور به همراه لیست مراکز مجری

1398/4/10
8525
PNUEB

ترم تابستان 98 دانشگاه پیام نور و دروس قابل ارائه

1398/4/9
30602
PNUEB

دریافت کارت ورود به جلسه امتحانات ترم دوم 98-97

1398/3/13
3180
PNUEB

آغاز انتخاب واحد نیمسال دوم 98-97 دانشگاه پیام نور

1397/11/1
6660
PNUEB

برنامه امتحانات نیمسال دوم 98-97 دانشگاه پیام نور

1397/10/30
29162