خبر های مربوط به تقویم آموزشی پیام نور
PNUEB

تمدید مهلت انتخاب واحد، تغییر رشته ومهمانی ترم دوم 1401-1402 پیام نور

1401/10/28
1794
PNUEB

انتخاب واحد نیمسال دوم 1401-1402 پیام نور

1401/10/15
4217
PNUEB

تقویم آموزشی و تاریخ های مهم نیمسال دوم 1401-1402 پیام نور

1401/9/30
1734
PNUEB

آغاز مهلت تعیین محل آزمون و مهمان اضطراری نیمسال اول 01-02 پیام نور

1401/8/18
729
PNUEB

آغاز حذف و اضافه ترم اول 1401-1402 دانشگاه پیام نور

1401/7/7
958
PNUEB

نحوه اطلاع از برنامه کلاسی ترم اول 01-02 پیام نور

1401/6/20
3494
PNUEB

نکات مهم انتخاب واحد ترم اول 1401-1402 دانشگاه پیام نور

1401/5/19
1278
PNUEB

برنامه زمانبندی ترم اول 1401-1402 دانشگاه پیام نور و نکات مهم ترم

1401/5/18
5852
PNUEB

امکان تعیین محل آزمون و مهمان اضطراری ترم تابستان 1401 پیام نور

1401/5/9
481
PNUEB

تقویم آموزشی سال تحصیلی 1401-1402 دانشگاه پیام نور

1401/4/25
8593