خبر های مربوط به انتخاب واحد پیام نور
PNUEB

بخشنامه اخذ دروس معارفی در نیمسال تحصیلی 1400-1401 دانشگاه پیام نور

1401/1/17
188
PNUEB

مشاهده دروس پاس شده و مانده دانشجو در سیستم گلستان پیام نور با گزارش 272

1400/12/16
2482
PNUEB

ثبت درخواست مرخصی در ترم دوم 1400-1401 پیام نور

1400/11/4
3247
PNUEB

مهلت انتخاب واحد نیمسال دوم 1400-1401 پیام نور به همراه چند نکته مهم

1400/11/2
591
PNUEB

نحوه ثبت نام پذیرفته شدگان بهمن 1400 دانشگاه پیام نور

1400/10/26
503
PNUEB

زمان ثبت نام در مرحله تکمیل ظرفیت کارشناسی سال 1400

1400/8/4
1072
PNUEB

نحوه ثبت نام پذیرفته شدگان کارشناسی پیام نور در سال 1400

1400/7/6
2041
PNUEB

تمدید مهلت انتخاب واحد ترم اول 1401-1400 پیام نور

1400/6/24
1045
PNUEB

مهلت انتخاب واحد ترم اول مهر 1400 پیام نور به همراه نکات مهم انتخاب واحد

1400/6/4
3830
PNUEB

تقویم آموزشی و تاریخ های مهم سال تحصیلی 1401-1400 پیام نور

1400/5/25
11338