خبر های مربوط به حذف و اضافه پیام نور
PNUEB

آغاز مهلت حذف و اضافه نیمسال دوم 1401-1400 دانشگاه پیام نور

1400/11/24
1347
PNUEB

برنامه زمانبندی و تقویم آموزشی نیمسال دوم 1400-1401 دانشگاه پیام نور

1400/10/25
931
PNUEB

تمدید دوباره مهلت حذف و اضافه نیمسال دوم 99-98 پیام نور

1398/12/7
5262
PNUEB

زمان حذف و اضافه ترم دوم 99-98 پیام نور

1398/11/23
3545
PNUEB

شروع مهلت حذف و اضافه نیمسال اول 98-97 پیام نور

1397/7/14
8643
PNUEB

تمدید انتخاب واحد نیمسال اول 98-97 پیام نور

1397/6/24
8910
PNUEB

مهلت حذف و اضافه نیمسال اول 97-96 دانشگاه پیام نور تمدید شد.

1396/7/24
2387
PNUEB

حذف و اضافه نیمسال اول 97-96 دانشگاه پیام نور

1396/7/17
3937
PNUEB

حذف و اضافه نیمسال دوم 96-95 پیام نور تمدید گردید - مجدداَ تمدید شد

1395/12/7
3242
PNUEB

حذف و اضافه نیمسال دوم 96-95 دانشگاه پیام نور آغاز شد

1395/11/24
5413