خبر های مربوط به حذف و اضافه پیام نور
PNUEB

تمدید دوباره مهلت حذف و اضافه نیمسال دوم 99-98 پیام نور

1398/12/7
5049
PNUEB

زمان حذف و اضافه ترم دوم 99-98 پیام نور

1398/11/23
3433
PNUEB

شروع مهلت حذف و اضافه نیمسال اول 98-97 پیام نور

1397/7/14
8566
PNUEB

تمدید انتخاب واحد نیمسال اول 98-97 پیام نور

1397/6/24
8821
PNUEB

مهلت حذف و اضافه نیمسال اول 97-96 دانشگاه پیام نور تمدید شد.

1396/7/24
2311
PNUEB

حذف و اضافه نیمسال اول 97-96 دانشگاه پیام نور

1396/7/17
3762
PNUEB

حذف و اضافه نیمسال دوم 96-95 پیام نور تمدید گردید - مجدداَ تمدید شد

1395/12/7
2942
PNUEB

حذف و اضافه نیمسال دوم 96-95 دانشگاه پیام نور آغاز شد

1395/11/24
5273
PNUEB

تمدید مهلت حذف و اضافه ترم اول 95 تا 25 مهر

1395/7/18
3834
PNUEB

حذف و اضافه نیمسال اول 95-96 از12 مهر آغاز گردید

1395/7/12
1740