خبر های مربوط به حذف و اضافه پیام نور
PNUEB

تقویم آموزشی و تاریخ های مهم نیمسال دوم 1401-1402 پیام نور

1401/9/30
1756
PNUEB

آغاز حذف و اضافه ترم اول 1401-1402 دانشگاه پیام نور

1401/7/7
960
PNUEB

جاماندگان انتخاب واحد پیام نور در نیمسال 01-02 چه کنند(تعیین زمان مجدد)

1401/6/3
3293
PNUEB

تقویم آموزشی سال تحصیلی 1401-1402 دانشگاه پیام نور

1401/4/25
8603
PNUEB

آغاز مهلت حذف و اضافه نیمسال دوم 1401-1400 دانشگاه پیام نور

1400/11/24
2978
PNUEB

برنامه زمانبندی و تقویم آموزشی نیمسال دوم 1400-1401 دانشگاه پیام نور

1400/10/25
1271
PNUEB

تمدید دوباره مهلت حذف و اضافه نیمسال دوم 99-98 پیام نور

1398/12/7
5372
PNUEB

زمان حذف و اضافه ترم دوم 99-98 پیام نور

1398/11/23
3676
PNUEB

شروع مهلت حذف و اضافه نیمسال اول 98-97 پیام نور

1397/7/14
8757
PNUEB

تمدید انتخاب واحد نیمسال اول 98-97 پیام نور

1397/6/24
8982