کتابخانه الکترونیکی pnueb

مدیریت کسب و کار(MBA)گرایش رفتار سازمانی و منابع انسانی

مدیریت کسب و کار(MBA)گرایش سیستم های اطلاعاتی و فناوری اطلاعات

مدیریت کسب و کار(MBA)گرایش کارآفرینی

مدیریت کسب و کار(MBA)گرایش کسب و کار بین المللی

مدیریت کسب و کار(MBA)گرایش مالی