کتابخانه الکترونیکی pnueb

روش های پیشرفته آماری همراه با برنامه های کامپیوتری     1227105