کتابخانه الکترونیکی pnueb

مهندسی صنایع  (مخصوص ورودیهای 86 الی 91)

مهندسی صنایع (مخصوص ورودیهای 85 و قبل)

مهندسی صنایع (مخصوص ورودیهای 92 و بعد)

مهندسی صنایع- بهینه سازی سیستم ها

مهندسی صنایع- مدل سازی سیستم های کلان

مهندسی صنایع- مدیریت سیستم وبهره وری