دروس پیش نیاز و هم نیاز

1- دانشگاه موظف است برنامه هاي درسي مصوب را اجرا نمايد و دانشجو نيز ملزم به رعايت پيش نيازهاي اعلام شده در برنامه ارائه دروس ترمي مي باشد.

2- اگر دانشجويي درس پيش نياز را انتخاب و از آن نمره مردودي بگيرد، می تواند درس پس نياز را همراه با آن انتخاب و امتحان دهد (فقط در مقطع كارشناسي).

3- درصورت عدم قبولي دردرس پيش نياز، دانشجو موظف است، فقط همان درس مردودي را بلافاصله در ترمهاي بعدي انتخاب و تكرار نمايد و نيازي به انتخاب درس پس نياز كه از آن نمره قبولي گرفته نيست.

4- رعايت نظم واحدي رشته ها ضروري است و انتخاب واحد بايد مطابق سرفصل و برنامه ارائه شده انجام شود و اگر دانشجويي در يك درس مردود شود ملزم به تكرار آن درس و اخذ نمره قبولي است و نمی تواند بدون گذراندن آن درس دانش آموخته شود.

5- در صورتي كه دانشجو در يك درس اختياري نمره مردودي بگيرد، مي تواند از جدول دروس اختياري درس ديگري را انتخاب و بگذراند با اين حال نمره مردودي آن درس نيز در ميانگين ترم و ميانگين كل مطابق ضوابط سال ورود محاسبه مي شود.

6- دانشجوي مقطع كارشناسي كه حداكثر 24 واحد درسي باقي مانده دارد و ميانگين نيمسال قبل آن كمتر از 12 نباشد، مي تواند كليه واحدهاي درس را بدون رعايت پيش نياز در نيمسال آخر اخذ و بگذراند.

7- در هر صورت رعايت پيش نياز درسها بجز موارد تبصره 2ماده 10 آيين نامه آموزشي و ترم آخر ضروري است.

8- دانشجويان اقلیتهاي ديني می توانند دروس گروه معارف خود را بدون هيچ محدوديتي از بين دروس مندرج در جدول عمومي معارف اسلامي مصوب شوراي عالي انقلاب فرهنگي انتخاب نمايند.

بازگشت