تعداد واحدهاي انتخابي در يك نيمسال تحصيلي

1- دانشجو درهر نيمسال تحصيلي مي تواند به شرط كسب ميانگين لازم حداقل 12 و حداكثر 24 واحد درسي در هر نيمسال انتخاب نمايد.

2- عدم رعايت سقف مجاز منجر به حذف واحد مازاد دانشجو مي گردد و آموزش مركز موظف به اجراي آن مي باشد.

3- در ترم تابستان حداكثر تعداد واحد انتخابي، 8 واحد مي باشد و دانشجو مجاز به انتخاب تعداد واحد بيشتر نيست، در بعضي موارد دانشجو تعدادي از واحدهاي خود را در مركز و تعدادي را نيز بصورت مهمان انتخاب مي نمايد كه مجموع واحدهاي آنها نبايد از 8 واحد بيشتر شود.

4- حداكثر تعداد واحدهاي انتخابي براساس مصوبه شوراي دانشگاه براي مقطع كارداني و كارشناسي بشرح زير تعيين شده است:

حداقل تعداد واحد هرترم 12 واحد

ميانگين نيمسال قبل كمتر از 12 باشد تا 14 واحد

ميانگين نيمسال قبل از 12 تا99/16 باشد تا 20 واحد

ميانگين نيمسال قبل از 17 تا 20 باشد تا 24 واحد

نكته مهم: 1- معيار معدل براي حداكثر تعداد واحد، آخرين نيمسالي است كه دانشجو در آن درس انتخاب و در امتحان آن شركت نموده است.

5- دانشجويان مي توانند بدون محدوديت با رعايت پيش نياز و برنامه ترمي دروس ارائه شده واحد، واحدهاي عملي را اخذ نمايند.

6- در آخرين نيمسال تحصيلي دانشجو مي تواند به شرط احراز ميانگين معيار حداقل12 تا 24 واحد درسي انتخاب نمايد.

7- در صورتي كه دانشجو براي فراغت از تحصيل تنها دو درس نظري باقيمانده داشته باشد، مي تواند آن دو درس را به صورت معرفي به استاد بگذراند.

 

بازگشت