طول دوره و سنوات مجاز تحصيلي


حداكثر مدت مجاز تحصيل براي دانشجويان:

1- كارشناسي غيرمشمول 20 نيمسال + 5 نيمسال با ضريب  25 شهريه ثابت

- دانشجوي كارشناسي مشمول 10 نيمسال

- دانشجوي كارداني و كارشناسي ناپيوسته غيرمشمول 10 نيمسال

- دانشجوي كارشناسي مشمول ورودي 89 و قبل از آن 12 نيمسال

2- براي دانشجوياني كه از معافيت تحصيلي استفاده مي كنند در صورت عدم تكميل سقف دوره در مدت فوق، دانشجو بعنوان اخراجي به حوزه نظام وظيفه معرفي مي شود و ادامه تحصيل ايشان پس از ارائه گواهي اشتغال به تحصيل در حين خدمت سربازي و يا پس از آن با رعايت ساير مقررات همانند ساير دانشجويان بلامانع است، چنانچه در مدت سربازي ثبت نام نكند مدت خدمت جزو حداكثر سنوات محسوب نخواهد شد.

3- دانشجوياني كه از معافيت تحصيلي استفاده می كنند، اگر در مدت 5 سال نتوانند دوره را تكميل نمايند،صرفاً بعنوان دانشجوي اخراجي بايد به خدمت نظام وظيفه معرفي شوند و نبايد انصراف دهند ، بازگشت به تحصيل اينگونه دانشجويان با ارائه مدارك معتبر، گواهي اشتغال به خدمت و يا كارت پايان خدمت يا معافيت فقط از طريق مجوز كميسيون موارد خاص سازمان مركزي امكان پذير است و مراكز بدون اخذ مجوز نبايد نسبت به ثبت نام آنها اقدام كنند.

4- حداكثر سنوات دانشجويان غير ايراني در دوره كارشناسي 5 سال (10 نيمسال) مي باشد و اين مدت قابل افزايش نمي باشد.

 

بازگشت