افزايش سنوات مجاز تحصيلي

 

 

1- در مواردي كه دانشجو در مهلت مقرر تعيين شده در آيین نامه آموزشي نتواند واحدهاي خود را به اتمام برساند و يا نتواند ميانگين كل خود را جبران نمايد در صورت داشتن وضعيت تحصيلي مناسب امكان افزايش سنوات تحصيلي ميسر است.

به استناد تبصره ماده 13 آئين نامه آموزشي مقرر گرديد 5 نيمسال تحصيلي (علاوه بر سقف 20 نيمسال مجاز) به سنوات تحصيلي مقطع كارشناسي اضافه و شهريه ثابت (مصوب هيات امنا) با ضريب25/1شهريه ثابت براي نيمسال هاي اضافه شده اخذ گردد.

2-  در مقطع كارداني و كارشناسي نا پيوسته حداكثر يك نيمسال در صورت فارغ التحصيلي با نظر شوراي آموزشي استان به سنوات تحصيلي دانشجو اضافه مي شود.

3- شماره دانشجوئي دانشجوياني كه به اين دانشگاه منتقل می شوند از سال انتقال به آنها اختصاص داده مي شود اما سنوات مجاز اينگونه دانشجويان از سال ورود در دانشگاه مبدا محاسبه مي گردد.

بنابراين براي محاسبه سنوات مجاز اين دانشجويان فقط به شماره دانشجويي اكتفا نمي شود ودقيقاً سال پذيرش دركنكور سراسري مدنظر قرار مي گيرد.

4-  به ازاي هر 15 واحد تطبيقي يك نيمسال تحصيلي از مجموع سنوات مجاز دانشجو كم می شود(شامل دانشجويان انتقالي از ساير دانشگاهها نمي شود).

تبصره 1- دانشجوياني كه تغيير رشته مي دهند سنوات مجاز آنها از سال پذيرش در دانشگاه محاسبه مي شود.

تبصره 2-  نيمسال دانشپذيري دانشجويان دورههاي فراگير مجموعاً يك نيمسال به حساب مي آيد.

بديهي است سنوات مجاز دانشجويان مشمول پذيرفته شده از طريق دوره هاي فراگير از نيمسال تبديل وضعيت به دانشجويي و در زمان درخواست معافيت تحصیلی محاسبه می شود.

5- دانشجوياني كه از معافيت تحصيلي استفاده مي كنند چنانچه امكان تكميل سقف دوره با افزايش دو نيمسال را نداشته باشند. لازم است به عنوان دانشجوي اخراجي بدون انصراف و در صورت گذراندن حداقل 70واحد با معدل كل 12 با عنوان كارداني به نظام وظيفه معرفي شوند و پس از مشخص شدن وضعيت نظام وظيفه همراه با مدارك لازم جهت بازگشت به تحصيل به اداره كل خدمات آموزشي ارسال گردد.

تبصره 3- آن دسته از دانشجوياني كه سنوات قانوني آنها به اتمام رسيده باشد وتعداد واحدهاي آنها درحدي است كه امكان اخذ مدرك كارشناسي مقدور نباشد و يك عنوان درسي تا سقف 70 واحد مصوب و معدل كل 12 را لازم دارند مي توانند با صدور مجوز از طريق اداره كل خدمات آموزشي نسبت به اخذ واحد باقي مانده صرفا جهت اخذ مدرك كارداني اقدام نمايند.

6- دانشجوياني كه سقف مصوب دوره را تكميل نموده اند ولي ميانگين كل خود را جبران نكرده اند مي توانند از يك نيمسال سنوات مازاد (در قالب سنوات مجاز) براي اخذ واحدهاي جبراني حداكثرتا20  واحد از درسهاي كه قبلاً آنها را با نمره بين 10 تا99/11 گذرانده اند استفاده كنند.

 

 

 

بازگشت