مرخصی تحصیلی

دانشجويان مي توانند در دوره هاي كارداني و كارشناسي ناپيوسته 3 نيمسال و در دوره هاي كارشناسي پيوسته6 نيمسال از مرخصي تحصيلي استفاده نمايند.

تبصره: در صورتي كه دانشجو درخواست مرخصي تحصيلي بمدت 2 تا 6 نيمسال پي در پي داشته باشد مي بايستي با ارائه مدارك مستدل ازشوراي آموزشي استان مجوز دريافت نمايد.

دانشجوياني كه از معافيت تحصيلي استفاده  می كنند در دوره هاي كارداني يك نيمسال و كارشناسي پيوسته 2 نيمسال از مرخصي تحصيلي استفاده كنند مدت مرخصي تحصيلي جز سنوات مجاز دانشجو محاسبه ميگردد و در زمان اخذ مرخصي تحصيلي دانشجو موظف به پرداخت شهريه ثابت مي باشد در غيراينصورت عدم مراجعه محسوب مي شود.

دانشجوياني كه بعنوان مامور دولت، و يا همسر يكي از كاركنان يا همسر يكي از دانشجويان بورسيه به خارج اعزام می شوند مي توانند با ارائه حكم و مدارك مستدل علاوه بر مرخصي مجاز خود از حداكثر4سال مرخصي ديگر بدون احتساب در سنوات و با پرداخت شهريه ثابت بهره مند شوند. بديهي است مدارك فوق مي بايست به تشخيص و تائيد شوراي آموزشي استان برسد.

تبصره 1- مدت مجاز مرخصي براي هر زايمان دانشجو خانم دو نيمسال تحصيلي و بدون احتساب در سنوات تحصيلي و بدون پرداخت شهريه است.

تبصره 2- مدت مجاز مرخصي پزشكي دانشجو، در صورت تأييد پزشك معتمد دانشگاه و شوراي آموزشي استان، دو نيمسال تحصيلي بدون احتساب در سنوات تحصيلي و با پرداخت شهريه است.

 

بازگشت