انصراف

1- دانشجويي كه بخواهد از تحصيل انصراف دهد بايد درخواست خود را بصورت كتبي به آموزش مركز ارائه دهد(تكميل نمودن فرم درخواست درسيستم جامع خدمات آموزشي).

2- مركز / واحد موظف است انصراف دانشجو را به صورت موقت در سيستم ثبت و پس از انقضاي مهلت مقرر(در صورتي كه دانشجو انصراف خود را پس نگيرد) انصراف دائم از طريق سيستم جامع خدمات آموزشي توسط مركز / واحد انجام مي پذيرد.

3- پس از انقضاي مهلت (تا پايان نيمسال)، انصراف دانشجو قطعي تلقي مي شود.

4- درصورت ارائه تقاضاي كتبي دانشجو مبني بر انصراف قطعي قبل از اتمام مهلت(حسب ضرورت هاي شغلي و غيره ...)، مركز موظف به ثبت انصراف قطعي در سيستم جامع خدمات آموزشي مي باشد.

5- دانشجوي انصرافي موظف است به كليه تعهداتي كه در دوران تحصيل سپرده است عمل نمايد.

6- دانشجوي انصرافي مي تواند مجدداً در آزمون ورودي دانشگاه شركت كند.

7- مركز/ واحد موظف است پس از قطعي شدن انصراف دانشجويي كه از معافيت تحصيلي استفاده مي كند موضوع انصراف را به سازمان وظيفه عمومي ناجا اعلام نمايد.

تبصره: بازگشت به تحصيل دانشجويان انصرافي براساس دستور العمل لغو انصراف مي باشد.

بازگشت