عدم ثبت نام دانشجو در موعد مقرر

عدم ثبت نام دانشجو در موعد مقرر بدون درخواست كتبي مبني بر انصراف از تحصيل يا مرخصي، عدم مراجعه محسوب مي شود.

دانشجوي عدم مراجعه مي تواند با درخواست كتبي به مركز/ واحد محل تحصيل با شرايط ذيل تقاضاي لغو عدم مراجعه و صدور مرخصي تحصيلي نمايد:

1- لغو عدم مراجعه فقط براي يكبار در طول تحصيل امكان پذير مي باشد.

2- نيمسال هاي عدم مراجعه جزو سنوات مجاز تحصيل محسوب مي شود.

3-  پس از لغو عدم مراجعه بايد مرخصي تحصيلي صادر گردد و مطابق ضوابط شهريه ثابت يك يا چند نيمسال عدم مراجعه به دانشگاه پرداخت شود.

4- لغو عدم مراجعه در طول مدت مجاز سنوات و مرخصي تحصيلي به عهده مركز/ واحد مي باشد.

5- در صورتيكه دانشجوئي بيشتر از مدت مجاز مرخصي تحصيلي ، عدم مراجعه دارد لغو آن به عهده شوراي آموزشي استان مي باشد.

6- دانشجو به ازاي هر 15 واحد درسي باقيمانده در مقطع كارداني و كارشناسي يك نيمسال سنوات مجاز داشته باشد.

 

بازگشت